Hương Vĩnh Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm
05/07/2023 08:56
Hương Vĩnh Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng  đầu năm

Sáng ngày 04/7/2023 Đảng ủy xã Hương Vĩnh hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

        Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Dung, Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ huyện, Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Phó Trửơng Đoàn công tác theo Quyết định 328-QĐ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo xã Hương Vĩnh; ở xã có các đồng chí Ban Thường vụ Đảng ủy, BCH Đảng bộ xã, UBND xã, UBMTTQ, Trửơng, phó các tổ chức chính trị-xã hội, các đồng chí Đảng viên trong toàn đảng bộ, Trưởng thôn/bản trên địa bàn.

        Sáu tháng đầu năm 2023 mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với quyết tâm chính trị cao, đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nên công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhất là việc tổ chức quán triệt, học tập, sơ tổng kết các Nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được quan tâm. Chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ trực thuộc xây dựng, ban hành quy chế làm việc của chi ủy, kế hoạch kiểm tra, giám sát, phân công nhiệm vụ đảng viên; duy trì chế độ sinh hoạt theo quy định Điều lệ Đảng; tiếp tục đổi mới nội dung sinh hoạt; thực hiện tốt sinh hoạt chuyên đề. Thực hiện tốt các nguyên tắc sinh hoạt của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tốt tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng; nâng cao vai trò của tổ chức đảng và đảng viên.

        Cấp ủy, Ủy ban kiểm tra đã chủ động, bám sát các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của huyện trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát đảm bảo đúng thẩm quyền, quy định của Đảng; làm tốt công tác phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo giữa các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị có liên quan trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm chặt chẽ, tránh việc trùng lắp, chồng chéo về nội dung và đối tượng kiểm tra, giám sát góp phần tích cực trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ; trong 6 tháng đầu năm cấpp ủy, UBKT đã tiến hành kiểm tra 06 tổ chức đảng  và 05 đảng viên, giám sát 02 tổ chức đảng và 01 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát đã kết luận rõ ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, từ đó giúp tổ chức đảng và đảng viên kịp thời phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Việc thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm cơ bản chặt chẽ, đúng nguyên tắc, thủ tục, đảm bảo công minh, chính xác, kịp thời, tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội.

         Cũng trong 6 tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự điều hành năng động của Chính quyền, kinh tế tiếp tục phát triển với tốc độ khá. Giá trị sản xuất 166.025,423 triệu đồng, đạt 57,85 %KH/năm (tăng 1,84% so với cùng kỳ); tổng giá trị thu nhập 116.217,8 triệu đồng; tổng sản lượng lương thực 1.710,5 tấn, đạt 67,13 % KH/năm (tăng 3,12% so với cùng kỳ); tổng giá trị sản xuất, kinh doanh 129.837,5 triệu đồng. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, tỷ lệ hộ đăng ký gia đình văn hóa trên 95%11/11 thôn đăng ký giữ vững danh hiệu thôn văn hóa. An ninh chính trị được giữ vững ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; tuyên truyên, vận động, hướng dẫn Nhân dân đăng ký định danh điện tử mức độ 2 và kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VnID; nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của Chính quyền.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị 6 tháng cuối năm 2023, tất cả đảng viên trong Đảng bộ tiếp tục phát huy những mặt tích cực, đóng góp nhiều hơn nữa sức lực và trí tuệ để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ trọng tâm của năm 2023. Cấp ủy từ xã đến thôn, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện các Nghị quyết chỉ thị, kết luận, quy định của đảng các cấp phù hợp với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong đó, tăng cường và đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng; phổ biến, quán triệt kịp thời mọi chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị...của đảng, chính sách pháp luật Nhà nước đến tận toàn thể cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân. Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; phân công nhiệm vụ đảng viên; chỉ đạo quyết liệt hoàn thành công tác phát triển đảng viên, rà soát, sàng lộc đảng viên.

 Tiếp tục thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và các quy định nêu gương; thực hiện tốt quy định những điều đảng viên không được làm; thực hiện tốt quy chế làm việc của cấp ủy, quy chế phối hợp giữa cấp ủy với chính quyền. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; mở rộng và phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ; phát huy vai trò các đoàn thể trong xây dựng Đảng.  Thực hiện nghiêm bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước.   

      Tiếp tục lãnh đạo thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông, triển khai các biện pháp phát triển kinh tế, đẩy mạnh sản xuất vụ Đông; xây dựng đạt chuẩn 20 tiêu chí NTM nâng cao; tăng thu ngân sách; đẩy mạnh cải cách hành chính; siết chặt công tác quản lý đất đai, quản lý chất lượng xây dựng công trình; tăng cường chỉ đạo công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư kiến nghị của công dân.

      Nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả lĩnh vực văn hóa - xã hội, đảm bảo các chính sách an sinh xã hội. Quan tâm chất lượng dân số và công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo

      Công an xã, lực lượng dân quân duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, mở các dợt tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tiếp tục thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, đôn đốc, hướng dẫn Nhân dân cài đặt tài khoản định danh điện tử VNEID.

Tác giả: Trần Văn Thanh - BT Đảng ủy - Nguồn: Văn phòng Đảng ủy