UỶ BAN NHÂN DÂN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       XÃ HƯƠNG VĨNH                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

                              DANH SÁCH CÁN BỘ CÔNG CHỨC  XÃ

 

 

TT

Họ Tên

Chúc danh

Ghi chú

1

Trần Văn Thanh

Bí thư đảng ủy

 

2

Trần Văn Thị

Chủ tịch UBND

 

3

Dương Văn Kỷ

Phó BTĐU, CT HĐND

 

4

Đặng Quang Huy

Phó CT H ĐND

 

5

Thái Bá Tuấn

PCT UBND

 

6

Trần Bá Hùng

PCTUBND

 

7

Bùi Đình Gíao

Kế toán ngân sách

 

8

Bùi Đình Hải

Văn phòng UBND&HĐND

 

9

Ngô Thị Nguyệt

Chính sách XH

 

10

Trần Thị Lương

Vp thống kê

 

11

Lê Thị Hải Yến

Kế toán ngân sách

 

12

Trần Thị Nga

Văn  hóa xã hội

 

13

Đậu Văn Sửu

NN-XD-ĐC

 

14

Trần Bá Quy

CB tư pháp

 

15

Đặng Văn Định

CB địa chính

 

16

Hoàng Quốc Phong

Trưởng công an

 

17

Nguyễn Hữu Hanh

Phó công an

 

18

Ngô Vũ Quốc Nhật

Công an viên TT

 

19

Nguyễn Kiên Trì

Công an viên TT

 

20

Trần Văn Hương

Chủ tịch HCCB

 

21

Phan Thị Lài

Chủ tịch MTTQ

 

22

Nguyễn Kim Việt

Chủ tịch HND

 

23

Thái Bá Chung

Bí  thư đoàn

 

24

Phan Ngọc Dương

Chủ tịch hội  NCT

 

25

Đặng Thị Tuyết

PCT PN

 

26

Phạm Xuân Dũng

PCT HCCB

 

27

Trần Viết Cương

Chăn nuôi- thú y

 

28

Phan Văn Sơn

Bưu tá+ bảo vệ

 

29

Đặng Thị Lan

T/tr nhân dân+ CT HCTĐ

 

30

Võ Hồng Ngân

Phó CTHND

 

31

Lê Thị Kiều

Chủ tịch HPN

 

32

Phan Văn Phước

Phó chỉ huy quân sự

 

33

Lê Thị Bích Ngọc

Hợp đồng phát thanh

 

Tổng